Foto Erkend Leerbedrijf met keurmerk News

CITC Accredited Work Placement Company, first MBO trainees started

March 11 2021 – CITC received its qualification as an Accredited Work Placement Company and now also trains MBO professionals. Two trainees have started.

Read in Dutch  Read this article in Dutch

CITC helps companies in the semiconductor (chip) industry to innovate by closing the ‘gap’ between academic knowledge and practical applicable solutions. In addition, CITC is a training center for new and existing talent. By connecting education and industry, CITC ensures a flow of well-trained and skilled students who fit the needs of the industry. “We are proud to be recognized as a work placement company” says Barry Peet, General Manager of CITC “because now our innovation center can also train MBO students in professional practice. In this way, the practical interests of the companies can also be served. When it comes to innovation, implementation should not be forgotten, you cannot innovate without a practical approach.”

In addition to the Province of Gelderland, the Municipality of Nijmegen has provided subsidies for the development of CITC. One of the core tasks of CITC is to develop human talent at all levels: WO, HBO and MBO, so that there will be a better connection between education and the labor market. This makes an important contribution to the economic resilience of the city and region. It ensures the growth of the number of companies and jobs and strengthens competitiveness. Monique Esselbrugge, Alderman for Economics of the Municipality of Nijmegen, is enthusiastic about the title recently obtained by CITC as an Accredited Work Placement Company: “The ability to keep up with trends and developments forms the basis for economic growth and prosperity. An important condition for doing this well in a rapidly changing world are employees, students and pupils who can continuously develop their knowledge. Education and knowledge institutions, companies and governments must therefore join forces to create a learning economy in which talents and skills are always optimally utilized. From now on, CITC will really contribute to this as an Accredited Work Placement Company. That is why the municipality is happy to support this initiative.”

Educational institutions such as Radboud University, TU Delft, University of Twente and HAN University of Applied Sciences are closely involved in CITC. This also applies to secondary vocational education, such as ROC Nijmegen. Folkert Potze, Director Engineering and Technology, ROC Nijmegen emphasizes this: “I am proud that the first two MBO students started as interns at CITC. It’s also great that CITC has now been recognized as an official Work Placement company. Towards a sustainable cooperation in the interests of the region!

In February, Robbert Ottenbros from the Mechatronics course at Koning Willem I College’s-Hertogenbosch and Dilano Timmer from the Creative Technology course at ROC Nijmegen started as interns at CITC. Dilano has been commissioned to make an interactive model (mock-up) of a chip packaging. Dilano explains: “Students learn a lot in practice. In my study you therefore often work on behalf of or together with a company. During the internship at CITC I will learn a lot more and gain experience. For example, I learn everything about chip technology and I experience what it is like to work at an innovation center.”

Now that CITC holds the Accredited Work Placement Company qualification, much more MBO students will be trained and the semiconductor companies in the region will benefit from well-trained professionals!

Read in Dutch  Artikel in het Nederlands

11 maart 2021 – CITC Erkend Leerbedrijf, eerste MBO stagiairs gestart

CITC ontving begin dit jaar haar kwalificatie als Erkend Leerbedrijf en leidt nu ook vakmensen op. Er zijn inmiddels twee stagiairs gestart.

CITC helpt bedrijven in de halfgeleider (chip) industrie innoveren, door het ‘gat’ te dichten tussen academische kennis en praktisch toepasbare oplossingen. Daarnaast is CITC ook een opleidingscentrum voor nieuw én bestaand talent. Door onderwijs en industrie te verbinden, zorgt CITC voor een stroom van goed opgeleide en bekwame studenten die passen bij de behoeften van de industrie “We zijn trots op de erkenning als leerbedrijf” zegt Barry Peet, General Manager van CITC “want nu kunnen we als innovatiecentrum MBO studenten opleiden in de beroepspraktijk. Zo kan ook het praktische belang van de bedrijven worden gediend. Bij innovatie moet de uitvoering niet uit het oog worden verloren, je kunt niet innoveren zonder een praktische insteek.”

Naast Provincie Gelderland heeft Gemeente Nijmegen subsidie verstrekt voor de totstandkoming van CITC. Een van de kerntaken van CITC is het ontwikkelen van human talent op alle niveaus: WO, HBO en MBO, zodat er een betere aansluiting zal zijn tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Dit levert een belangrijke bijdrage aan de economische veerkracht van stad en regio. Het zorgt voor de groei van het aantal bedrijven en banen en versterkt de concurrentiekracht. Monique Esselbrugge, Wethouder Economie Gemeente Nijmegen, is enthousiast over de onlangs door CITC verkregen titel als Erkend Leerbedrijf: “Het vermogen om mee te bewegen met trends en ontwikkelingen vormt de basis voor economische groei en welvaart. Een belangrijke voorwaarde om dat goed te kunnen doen in een snel veranderende wereld zijn werknemers, studenten en leerlingen die hun kennis permanent kunnen ontwikkelen. Onderwijs- en kennisinstellingen, bedrijven en overheden moeten daarom hun krachten bundelen om een lerende economie te creëren waarin talenten en vaardigheden steeds zo optimaal mogelijk worden benut. Het CITC draagt daar vanaf nu als Erkend Leerbedrijf echt aan bij. Daarom ondersteunt de gemeente dit initiatief graag.”

Onderwijsinstellingen als de Radboud Universiteit, TU Delft, Universiteit Twente en de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) zijn nauw betrokken bij CITC. Dat geldt ook voor het middelbaar beroepsonderwijs, zoals het ROC Nijmegen. Folkert Potze, Directeur Techniek en Technologie, ROC Nijmegen onderstreept dit: “Ik ben er trots op dat de eerste twee MBO studenten concreet als stagiair bij CITC begonnen zijn. Fijn ook dat CITC inmiddels erkend is als officieel leerbedrijf. Op weg naar een duurzame samenwerking in het belang van de regio!”

In februari zijn Robbert Ottenbros van de Mechatronica opleiding van Koning Willem I College ’s-Hertogenbosch en Dilano Timmer van de opleiding Creatieve Technologie van ROC Nijmegen als stagiair bij CITC gestart. Dilano heeft de opdracht gekregen om een interactief model (mock-up) van een chip verpakking te maken. Dilano vertelt: “Studenten leren veel in de praktijk. In mijn opleiding werk je daarom al veel in opdracht van of samen met een bedrijf. In de stage bij CITC zal ik nog veel meer leren en ervaring opdoen. Ik kom bijvoorbeeld van alles te weten over chip technologie en ik ervaar hoe het is om bij een innovatiecentrum te werken.”

Nu CITC de kwalificatie Erkend Leerbedrijf op zak heeft, zullen er nog veel MBO studenten volgen en gaan de halfgeleider bedrijven in de regio profiteren van goed opgeleide vakmensen!